Hiển thị giá thấp nhất ở sản phẩm nhiều biến thể trong wordpress

0
857

Bước 1 : Các bạn vào file wc-formatting-functions.php thường thì nó có đường dẫn \wp-content\plugins\woocommerce\includes\wc-formatting-functions.php

Tìm đến dòng :

 

[sociallocker]

function wc_format_price_range( $from, $to ) {
$price = sprintf( _x( ‘%1$s – %2$s’, ‘Price range: from-to’, ‘woocommerce’ ), is_numeric( $from ) ? wc_price( $from ) : $from, is_numeric( $to ) ? wc_price( $to ) : $to );

[/sociallocker]

 

Sửa Thành

$price = sprintf( _x( ‘Giá từ : %1$s’, ‘woocommerce’ ), is_numeric( $from ) ? wc_price( $from ) : $from, is_numeric( $to ) ? wc_price( $to ) : $to );

KẾT QUẢ

File đã sửa sẵn chỉ cần chép vào là được !

Để lại Phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here